top of page
Shore

ABOUT

DITHOKO TSA MAKGOLOKWE
A Hee Mosikili Wa Kgotso Le Katleho
Lekotlopo, Lehlaba Kgoho Ka Lemao Sekotlong,
Le Ise Ho Morena Kgorong Le Re:
Bona Morena Ke Hlabile Mokoko O Mosweu
Nong E Sa Lebaleng Taelo Ya Ramasedi
Ho Itswe Tsosa Setjhaba Sena Se Iketsetse
Mphemphe E Ya Lapisa Motho O Kgonwa Ke Sa Hae
Sebopanyane Sa Ramodiehi Sana Bopa Letsibohong
Ke Tolodi Ya Mpopodi Le Letsielo Le Mahaudise
Le Lebane Wa Matjarola Mojari Wa Dijoko Le Mahlahlela A Tsona
Ke Nare E Thokwa Tau Ha Di Mo Je Di Tla Mopota Ka Kae
Naka Tsa Nare Diharantsha Mokwalo.
Phuthi E Tsoha Ka Meso E Anyese Pele Dira Di Tsoha
Ke Lejwe La Moralla, Le Ja Kgala
Maitse Ha A Jele Lephako O Mpa A Itiisa Ka Shahabi Sena
Ke Se Jwang?Se Se Nang Kapele Le Kamorao,
Se Mahlo Nkotong; A Bonang Se Sa Hetla.
Bonang Sisana Ke Enwa A Parola Ntwa Ka Lehare
A Rwetse Ngata Ya Lehlaka Hlohong
Ke Seduwetla. Ho Matolo A Thata, Sewete Se Lometsang.
Ya Puduma Tshukudu Ya Bo-Tsheledi Le Ramasetla
Ha Letsatsi Le Hlahlamela Dithaba,
Wa Ho Reng A Re Ho Entse Jwang Jwale Motswalle
Ha Thwe Ha Ya Le Bona O Le Tjametse. Ke Nna Le Wena Kajeno.
Ya Eba Lefenefene Mosebetsi Ha O Etsetswe Makgethe
La Menahanya Mohlala Lekotlopo La Kgaola La Ya,
Ke Mosikili Wa Kgotso Le Katleho!!!

Get in Touch
bottom of page